ANBI status

We zijn blij met de ANBI status. Deze levert meerdere voordelen op voor een Stichting, onder andere dat uw schenking aftrekbaar is voor de Belastingdienst!! Meer informatie? www.belastingdienst.nl/anbi!

Stichtingsgegevens ten behoeve van de ANBI status: Stichting Dierenasiel Brammelo staat per 01 januari 2013 bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 01 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI’s. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Met ingang van 01 januari 2014 dienen de navolgende gegevens op de internetsite van de stichting of op de site van de organisatie waar de stichting is ondergebracht openbaar te worden gemaakt:

1. De naam
2. Het RSIN nummer of het fiscaal nummer
3. De contactgegevens
4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
5. Het beleidsplan
6. Het beloningsbeleid
7. De doelstelling
8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
9. Een financiële verantwoording
  1. De stichting heet: “Stichting Dierenasiel Brammelo”.
  2. Het RSIN/fiscaalnummer is: 8519.22.004.
  3. De contactgegevens zijn: Stichting Dierenasiel Brammelo Postbus 41 7150 AA Eibergen (correspondentieadres). Eibergsestraat 264 7481 HR Haaksbergen (bezoekadres).

Telefoonnummer: 0545 221231 KvKnr.: 55955266 ANBI/RSIN nr.: 851922004 IBAN: NL38RABO0125749686 BIC: RABONL2U Emailadres: stichting@dierenasielbrammelo.nl Website: www.brammelo.nl


De bestuurssamenstelling:  

Roland Hoogewind – Voorzitter

Carla Wolsink – Penningmeester

Marloes Tenhagen – Secretaris

Erny Severt Groot Obbink – Algemeen bestuurslid

6. Het beloningsbeleid Alle bestuursleden en vrijwilligers van de stichting verrichten hun taken geheel vrijwillig en ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding, ook worden er geen kilometervergoedingen betaald.

7. De doelstelling Volgens Artikel 2 van de statuten van 03 april 2013 heeft de stichting als doel. Het bevorderen van projecten en activiteiten en het ter beschikking stellen van middelen die direct of indirect ten goede komen aan de zorg ten behoeve van dieren en het ondersteunen van gelijksoortige organisaties en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten Dit verslag kunt u weervinden op jaartal onder het kopje ANBI.

9. Financiële verantwoording De financiële verantwoording kunt u weervinden op jaartal onder het kopje ANBI. 

5. Beleidsplan Het werk van de stichting: De stichting houdt zich bezig met het verwerven van fondsen voor de in de statuten aangegeven doelen; het bevorderen van projecten en activiteiten en het ter beschikking stellen van middelen die direct of indirect ten goede komen aan de zorg ten behoeve van de dieren en het ondersteunen van gelijksoortige organisaties en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk. Geldverwerving: Bestuursleden van de stichting en vrijwilligers verwerven fondsen door middel van het aanschrijven van bedrijven voor sponsoring van de stichting en door het benaderen van particulieren voor een donateurschap bij voorkeur d.m.v. een maandelijkse automatische incasso. Het benaderen van particulieren gebeurt voornamelijk bij (jaar)markten, braderieën en evenementen. Tevens zijn bij dierenartsen, kringloopwinkels, en dieraanverwante winkels collectebussen en donateur machtigingsformulieren geplaatst.

Vermogensbeheer: Inkomsten worden gestort op bankrekeningnummer NL38RABO0125749686. Indien het saldo van de bankrekening hoger is dan €1500,00 zal het meer bedrag gestort worden  op de bijbehorende internetspaarrekening. De secretaris houdt een kleine kas bij voor uitgaven zoals kantoorbenodigdheden en postzegels. Indien het saldo van de kas hoger is dan € 100,00 zal het meerbedrag op de bankrekening worden gestort. Per half jaar ontvangen alle bestuursleden van de penningmeester een financieel overzicht ter controle en goedkeuring. Vermogensbesteding: Dierenasiel Brammelo en direct of indirect daaraan gerelateerde organisaties binnen het werkgebied Haaksbergen en Berkelland kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij het bestuur. Bij goedkeuring door een meerderheid van het bestuur zal na overlegging van een rekening of factuur tot betaling hiervan worden overgegaan. Directe financiële vergoedingen zonder specifiek doel worden niet verstrekt m.u.v. donateurschap of een eenmalige schenking bij jubilea e.d.